१६. अटांगण पटांगण,लाल रान,बत्तीस पिंपळांना
एकच पान =?
१७. हरण पळतं, दूध गळतं = ?
१८. आठ तोंडे,जीभ नाही, गाणे मात्र

Question

१६. अटांगण पटांगण,लाल रान,बत्तीस पिंपळांना
एकच पान =?
१७. हरण पळतं, दूध गळतं = ?
१८. आठ तोंडे,जीभ नाही, गाणे मात्र सुरेल गाई
= ?
१९. काळी गाय, काटे खाय,पाण्याला बघून उभी
हाय = ?
२०. वीस लुगडी,आतून उघडी =?
२१. सरसर गेला साप नव्हे,गडगड गेला गाडा
नव्हे,गळ्यात जानवे ब्राह्मण नव्हे = ?
y​

in progress 0
Rylee 11 months 2021-07-03T10:00:59+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-03T10:01:59+00:00

  Explanation:

  sorry this is not understandable for me .

  0
  2021-07-03T10:02:08+00:00

  Answer:

  someone please mark me as brainlist plz and thank me plz don’t forget okkkkk haaa.

Leave an answer

Browse

9:3-3+1x3-4:2 = ? ( )