) નીચે આપેલી કહેવતો ઓળખાવો.
(૧) ઉતાવળે આંબા ન પાકે.
(૨) જેવો દેશ તેવો વેશ.
(૩) ભેંસ આગળ ભાગવત.
(૪) ડૂબતો માણસ

Question

) નીચે આપેલી કહેવતો ઓળખાવો.
(૧) ઉતાવળે આંબા ન પાકે.
(૨) જેવો દેશ તેવો વેશ.
(૩) ભેંસ આગળ ભાગવત.
(૪) ડૂબતો માણસ તરણું ઝાલે.​

in progress 0
Luna 5 months 2021-06-30T07:24:07+00:00 1 Answers 0 views 0

Answers ( )

    0
    2021-06-30T07:25:07+00:00

    Explanation:

    jsjhsgehsjbsgsjabsgsjdjd

Leave an answer

Browse

9:3-3+1x3-4:2 = ? ( )