நீங்கள் நாள் தோறும் வகுப்பறையில் மிகுதியாகப் பயன்படடுத்தும் சொற்களைப் பட்டியலிட்டு அவற்றில் இடம் பெற்றுள்ள பிற மொழிச் சொற்களுக்கு

Question

நீங்கள் நாள் தோறும் வகுப்பறையில் மிகுதியாகப் பயன்படடுத்தும் சொற்களைப் பட்டியலிட்டு அவற்றில் இடம் பெற்றுள்ள பிற மொழிச் சொற்களுக்கு நிகரான தமிழ்ச் சொற்களை அடறித்து எழுதுக .​

in progress 0
Vivian 1 year 2021-07-17T14:20:26+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-17T14:21:56+00:00

  Answer:

  Accessories

  Clothes

  Food

  Building material

  Room

  Application

  கூலங்கள்

  Poetry

  Transportation

  communication

  Commerce

  The amount of weight

  Politics

  Explanation:

  0
  2021-07-17T14:22:13+00:00

  Answer:

  நீங்கள் நாள் தோறும் வகுப்பறையில் மிகுதியாகப் பயன்படடுத்தும் சொற்களைப் பட்டியலிட்டு அவற்றில் இடம் பெற்றுள்ள பிற மொழிச் சொற்களுக்கு நிகரான தமிழ்ச் சொற்களை அடறித்து எழுதுக .

Leave an answer

Browse

9:3-3+1x3-4:2 = ? ( )