நீங்கள் படியுங்கள்.
நீங்கள் குடியுங்கள்.
நீங்கள் குளியுங்கள்.
நீங்கள் சிரியுங்கள்.
நீங்கள் நடியுங்கள்.​

Question

நீங்கள் படியுங்கள்.
நீங்கள் குடியுங்கள்.
நீங்கள் குளியுங்கள்.
நீங்கள் சிரியுங்கள்.
நீங்கள் நடியுங்கள்.​

in progress 0
Camila 2 months 2021-07-30T03:36:29+00:00 1 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-30T03:37:45+00:00

  Answer:

  sorry but I cant understand

  Explanation:

  I dont know this language

Leave an answer

Browse

9:3-3+1x3-4:2 = ? ( )