3. தொன்மை, தனித்தன்மை – இரு சொல்லையும் ஒரே தொடரில் அமைத்து எழுதுக.​

Question

3. தொன்மை, தனித்தன்மை – இரு சொல்லையும் ஒரே தொடரில் அமைத்து எழுதுக.​

in progress 0
Rose 2 months 2021-07-31T04:09:45+00:00 1 Answers 0 views 0

Answers ( )

    0
    2021-07-31T04:11:38+00:00

    Answer:

    sorry I can’t understand this language

Leave an answer

Browse

9:3-3+1x3-4:2 = ? ( )