-24
6) કિંમત શોધો : (635)
7) નીચેના પદોની વ્યાખ્યા આપો :
(i) સમાંતર રેખાઓ
) મધ્યમ પદના વિભાજનથી અવયવ પાડો

Question

-24
6) કિંમત શોધો : (635)
7) નીચેના પદોની વ્યાખ્યા આપો :
(i) સમાંતર રેખાઓ
) મધ્યમ પદના વિભાજનથી અવયવ પાડો
(i)
વા
સાદ રૂપ આપો . ( 11
2​

in progress 0
Allison 3 months 2021-07-24T12:33:12+00:00 1 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-24T12:34:57+00:00

  Answer:

  નીચેના પદોની વ્યાખ્યા આપો :

  (i) સમાંતર રેખાઓ

  ) મધ્યમ પદના વિભાજનથી અવયવ પાડો

  (i)

  વા

Leave an answer

Browse

9:3-3+1x3-4:2 = ? ( )