24. రామ్, శ్యామ్ మరియు కమల్లు ముగ్గురూ కలిసి ఒక వ్యాపారాన్ని
ప్రారంభించారు. వారి పెట్టుబడుల నిష్పత్తి 3: 4:7 ఒక సం||రం

Question

24. రామ్, శ్యామ్ మరియు కమల్లు ముగ్గురూ కలిసి ఒక వ్యాపారాన్ని
ప్రారంభించారు. వారి పెట్టుబడుల నిష్పత్తి 3: 4:7 ఒక సం||రం
తర్వాత వారికి వచ్చిన లాభం రూ 21000 అయిన దానిలో కమల్
వాటా ఎంత?
1. 10,600 2. 11.000
3. 10,500 4. 10,000​

in progress 0
Everleigh 2 months 2021-07-30T03:18:48+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-30T03:19:52+00:00

  Answer:

  sorry I couldn’t understand this language can u repost in English language

  0
  2021-07-30T03:20:07+00:00

  Step-by-step explanation:

  Ask questions in English language

Leave an answer

Browse

9:3-3+1x3-4:2 = ? ( )