1080kilogram gahu 24pishavyat saman batani karun bharala , tar pratek pishavit kiti gahu bharala​

Question

1080kilogram gahu 24pishavyat saman batani karun bharala , tar pratek pishavit kiti gahu bharala​

in progress 0
Arya 3 months 2021-07-24T12:08:13+00:00 1 Answers 0 views 0

Answers ( )

    0
    2021-07-24T12:09:44+00:00

    Answer:

    cant understand …. many spelling errors

Leave an answer

Browse

9:3-3+1x3-4:2 = ? ( )