10 ਕਰੋੜ
100 ਕਰੋੜ
ਅਭਿਆ
ਨਿਰਦੇਸ਼ : ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਕੁਮ ਅੰਕ (1), (2),
) ਅਤੇ (4) ਵਿੱਚ ਅੰਕਿਤ ਚਾਰ ਸ

Question

10 ਕਰੋੜ
100 ਕਰੋੜ
ਅਭਿਆ
ਨਿਰਦੇਸ਼ : ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਕੁਮ ਅੰਕ (1), (2),
) ਅਤੇ (4) ਵਿੱਚ ਅੰਕਿਤ ਚਾਰ ਸੰਭਾਵਿਤ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ
ਚੋਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਵਿਕਲਪ ਚੁਣ ਕੇ ਇਸ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨ
ਹਾਉ।
1. ਸੰਖਿਆ 36890 ਵਿੱਚ ਅੰਕ 3 ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਮਾਨ ਅਤੇ ਅੰਕਿਤਮਾਨ
ਦਾ ਅੰਤਰ ਹੋਵੇਗਾ :
(1) 0
(2) 29997
(3) 30003
(4) 6890​

in progress 0
Emma 5 months 2021-06-23T04:53:53+00:00 1 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-06-23T04:55:00+00:00

  Answer:

  rjw-qsak-hhy

  Step-by-step explanation:

  rjw-qsak-hhy

Leave an answer

Browse

9:3-3+1x3-4:2 = ? ( )