ఒక డీలరు తన వస్తువుల ప్రకటన వెలపై 10% తగ్గింపు నిచ్చి కూడా 10% లాభం పొందగలడు. ఓ
కొ.వె.₹900 అయిన దాని ప్రకటన వెలఎంత?
400​

Question

ఒక డీలరు తన వస్తువుల ప్రకటన వెలపై 10% తగ్గింపు నిచ్చి కూడా 10% లాభం పొందగలడు. ఓ
కొ.వె.₹900 అయిన దాని ప్రకటన వెలఎంత?
400​

in progress 0
Aaliyah 2 months 2021-07-27T13:27:14+00:00 1 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-27T13:28:43+00:00

  Answer:

  Sorry can’t understand this language…

  Step-by-step explanation:

  pls mark me brainlyst…

Leave an answer

Browse

9:3-3+1x3-4:2 = ? ( )