1 ಸೀತಾಪಹರಣ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ರಾವಣನೊಂದಿಗೆ ಹೋರಾಡಿದ
ಸೂರ್ಯನ ಸಾರಥಿ ಅರುಣಪುತ್ರ ಪಕ್ಷಿರಾಜನಾರು?​

Question

1 ಸೀತಾಪಹರಣ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ರಾವಣನೊಂದಿಗೆ ಹೋರಾಡಿದ
ಸೂರ್ಯನ ಸಾರಥಿ ಅರುಣಪುತ್ರ ಪಕ್ಷಿರಾಜನಾರು?​

in progress 0
Abigail 4 months 2021-08-01T08:23:20+00:00 1 Answers 0 views 0

Answers ( )

    0
    2021-08-01T08:24:48+00:00

    Answer: ಜಠಯು

    Explanation:

    ಜಟಾಯು ಸೀತೆಯ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಬಂದಾಗ ರಾವಣ ಜಟಾಯುವಿನ ರೆಕ್ಕೆಗಳನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಿ ಹೋದನು. ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಮರಳಿದ ರಾಮ-ಲಕ್ಷ್ಮಣರು ಸೀತೆಯನ್ನು ಕಾಣದೆ ಹುಡುಕುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಜಟಾಯುವಿನಿಂದ ಸೀತಾಪಹರಣದ ವಿಷಯವನ್ನು ತಿಳಿದರು

Leave an answer

Browse

9:3-3+1x3-4:2 = ? ( )