. વ્યાખ્યા આપો : (1) સમાંતર રેખાઓ (2) વર્તુળની ત્રિજ્યા
અહી જમા કપ
Resiા કા
5 ,​

Question

. વ્યાખ્યા આપો : (1) સમાંતર રેખાઓ (2) વર્તુળની ત્રિજ્યા
અહી જમા કપ
Resiા કા
5 ,​

in progress 0
Sarah 3 months 2021-07-31T16:35:37+00:00 1 Answers 0 views 0

Answers ( )

    0
    2021-07-31T16:36:44+00:00

    Answer:

    Dear what is written in this… I can’t understand..

Leave an answer

Browse

9:3-3+1x3-4:2 = ? ( )