.
अधोलिखितानि वाक्यानि कः कं प्रति कथयति-
4.
कः
कम्
(क) सव्यवधानं न चारित्र्यलोपाय।
(ख) किं कुपिता ए

.अधोलिखितानि वाक्यानि कः कं प्रति कथयति-4.कःकम्(क) सव्यवधानं न चारित्र्यलोपाय।(ख) किं कुपिता एवं भणति,भणति, उत प्रकृतिस्था?(ग) जानाम्यहं तस्य नामधेयम्।(घ) तस्या द्वे …

Read more